foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


 Informační web k přijímacím zkouškám - odkaz zde

Nejdůležitější změny:

 • přihlášky na SŠ v digitální podobě (systém DiPSys)
 • 3 způsoby podání přihlášek
 •  přihlášky na 3 střední školy
 • prioritizace škol na přihlášce
 • podání přihlášek 1. - 20. 2. 2024
 • přílohy k přihlášce v kopiích
 • prospěch ze ZŠ je volitelné kritérium pro SŠ
 • většina míst na SŠ bude rozdělena v 1. kole
 • výsledky přijímacích zkoušek až 15. 5. 2024
 • minimální využití odvolání proti nepřijetí ke studiu na SŠ (odvolat se bude možné jen v případě pochybení v řízení)
 • pravidla pro 2. kolo stejná jako pro 1. kolo přijímacího řízení (třetí kolo je v gesci SŠ)

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2023/2024

V Praze, září 2023

Č. j.: MSMT-196/2023-19 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4 školského zákona ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním roce 2023/2024.

Vážení zákonní zástupci a žáci 9. a 5. ročníků,

pokud jste na vámi vybranou školu nebyli přijati a zvažujete odvolání (týká se pochopitelně žáků, nikoliv zákonných zástupců), přikládám k tomuto článku vzor odvolání (v příloze). Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je prostředkem, kterým může neúspěšný uchazeč zvrátit negativní rozhodnutí o přijetí. Odvolání je třeba podat písemně řediteli střední školy, a to ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutíLhůta 3 pracovních dnů je dodržena i tehdy, pokud je v poslední den lhůty odvolání podáno na poštu. V případě, že budete odvolání posílat poštou, je vhodné ho poslat doporučeně, nejlépe i s dodejkou. Dodržení lhůty 3 pracovních dnů stanovené pro podání odvolání je naprosto nezbytné, protože opožděně podané odvolání by musel ředitel školy zamítnout. Na odvolání není formulář, podává se volnou formou.

Odvolání by mělo obsahovat:

 • Označení správního orgánu, jemuž je určeno

 • Jméno, příjmení, datum a místo narození a adresu trvalého bydliště uchazeče

 • Název školy, kód a název oboru vzdělání, formu vzdělání

 • Důvod nepřijetí uvedený ředitelem školy

 • Důvody odvolání

 • Jméno, příjmení a adresu trvalého bydliště zákonného zástupce nezletilého uchazeče, popř. jinou adresu pro doručování

 • Datum a podpis nezletilého uchazeče a jeho zákonného zástupce

Mgr. L. Plechatá, výchovná a kariérová poradkyně

čtvrtek, 16 únor 2023 15:15

Vydávání zápisových lístků

Napsal(a)

Vážení rodiče,

Vaše děti obdržely přihlášky na střední školy. Na přední stranu přihlášky je nutné doplnit následující kolonky:

 1. V …   - Místo (Děčín nebo jiné místo, kde bydlíte)
 2. Dne … - datum, kdy odevzdáte přihlášku na střední škole
 3. Podpis uchazeče – podpis Vašeho dítěte (žáka)
 4. Datum narození – datum narození zákonného zástupce (Vaše datum narození)
 5. Podpis zákonného zástupce (Váš podpis)

Přihlášku musí odevzdat zákonný zástupce na střední školu (pokud se Vaše dítě hlásí na dvě střední školy, obdrží dvě přihlášky, odevzdává na každou školu jednu přihlášku) nejpozději do 1. 3. 2023.

Zápisové lístky budu vydávat zákonným zástupcům žáků ve čtvrtek 2. 3. 2023 od 11.00 do 12.30 a od 14.00 do 16.00 a ve čtvrtek 9. 3. 2023 od 11.00 do 12.30 a od 13.00 do 16.00 v kabinetě výchovného poradce v 1. patře hlavní budovy školy.

Další informace k přijímacímu řízení visí v podobě prezentace na webových stránkách školy v kolonce výchovné poradenství.

S pozdravem Mgr. Lucie Plechatá, výchovný a kariérový poradce

neděle, 11 prosinec 2022 14:06

Den otevřených dveří na SZŠ v Děčíně

Napsal(a)

Vybraní žáci z devátého ročníku, kteří by chtěli v příštím roce studovat na SZŠ Děčín, se společně s paní asistentkou zúčastnili dne otevřených dveří na této škole. Na několika stanovištích si procvičili měření tlaku, odběr krve či si vyzkoušeli aplikaci injekce. Učili se zastavit tepenné krvácení a resuscitovat na figurínách. Dále si sami na sobě vyzkoušeli slepecké brýle, hole a seniorský oblek, aby se dokázali vcítit do běžného života starých lidí. Ve cvičné učebně pronikli do tajů péče o ležící pacienty či pečovali o kojence.

středa, 09 listopad 2022 08:25

Přijímací řízení

Napsal(a)

Vážení rodiče, milí žáci (uchazeči o studium na střední škole),

v níže připojené prezentaci najdete informace k přijímacímu řízení pro následující školní rok. Prezentaci jsme využívala při včerejších třídních schůzkách. Pokud byste potřebovali s čímkoli poradit, napište mi na email nebo zavolejte, případně je možné si domluvit individuální setkání. 

Mgr. Lucie Plechatá, výchovná a kariérová poradkyně

neděle, 23 říjen 2022 14:52

Dny řemesel

Napsal(a)

Zájemci o technická řemesla se ve čtvrtek 20. 10. zúčastnili tradičních Dnů řemesel na Střední škole lodní dopravy a technických řemesel. Seznámili se s technickými dílnami a vyzkoušeli si dovednosti potřebné pro obory zedník, instalatér, strojní mechanik či lodník.

neděle, 12 červen 2022 11:49

Volba povolání

Napsal(a)

Koncem května proběhly na naší škole projektové dny k tématu Volba povolání v rámci projektu Škola pro všechny II. Žáci 6., 7. a 8. tříd byli rozděleni do skupin. Skupiny během dopoledne navštívily několik ze 17 stanovišť, na kterých jim učitelé 2. stupně a asistentka pedagoga prezentovali různá povolání. Žáci tak poznali práci hasiče, zedníka, zahradníka, bubeníka, chemika, pracovníka informačního centra, veterináře, švadleny, pokojské, dětské zdravotní sestry, barmana, maséra, programátora, kosmetičky, zdravotnice, vědce matematika a instalatéra. Na každém stanovišti žáci dostali teoretické informace, co daná profese obnáší – dovednosti, znalosti, jakou potřebují kvalifikaci (učební obor s výučním listem, maturitní obor, vysokoškolské vzdělání), na jaké škole v okolí se dá na tuto profesi připravit. Potom následovala praktická část, v které měli možnost míchat maltu a natahovat štuk, přesazovat rostliny, hasit hasicím přístrojem, vyzkoušet si chemické pokusy s látkami, bubnovat, vytvořit program pro návštěvníky Děčína, přebalit miminko, poskytnout první pomoc, změřit si krevní tlak, resuscitovat zraněného, obvázat zraněného, svařit plastové trubky, namasírovat druhému záda nebo navrhnout správné krmné dávky pro nemocného psa. Prováděli masáž ruky masážním olejíčkem, vyzkoušeli si šití na šicím stroji, namíchali kamarádům nápoje, v časovém limitu stlali postel. Žáci 9. ročníku pomáhali učitelům a asistentce na stanovištích. Poznali tak nejen danou profesi, ale měli možnost vyzkoušet si i metodu vrstevnického učení, která se nám osvědčila už dříve. Jeden tým žáků 9. ročníku dostal za úkol celý den zmapovat a vytvořit fotografickou dokumentaci a prezentaci na webové stránky školy.

https://www.youtube.com/watch?v=FQAf9x5XNN8

https://www.youtube.com/watch?v=1Rura-Z_tHw

ZačátekPředchozí12345678DalšíKonec

Archiv starších článků

Seznam starších článků z archivu

Florbalové třídy
florbal
Rychlý přehled

rozvrhy

zakovska

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

Digitální učební materiály

ucebni materialy m

Matematika
matematika m

Světový rekord

S6300706 m

Kvalita ovzduší u naší školy

kvalita ovzdusi

(nefunguje v Internet Exploreru)
administrace